W poniedziałek /4.11/ Rada Miejska w Ścinawie spotkała się na XV Sesji. W jej trakcie radni podjęli kilka ważnych uchwał. Należy jednak zaznaczyć, że to nie uchwały były najważniejszym punktem w porządku obrad a prezentacja pana Dariusza Stasiaka, Dyrektora Departamentu Rozwoju. Dotyczyła ona zadań inwestycyjnych już zrealizowanych ale i też tych, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. Dyrektor Stasiak, z wrodzonym sobie wdziękiem, skradł show naszym radnym i zdominował spotkanie radnych nie tylko ilością informacji jakie zawał w referacie ale też i ich sposobem przekazania.

Zapewne ogrom informacji, profesjonalizm przekazu doprowadził do sytuacji w której to nasi radni zaniemówili z wrażenia. Na koniec tego punktu padło zaledwie kilka pytań ze strony radnych pomimo tego, że Dyrektor Stasiak opisał w treści referatu przyszłość naszego miasta, naszej gminy na najbliższe 20-25 lat, pomimo tego, że publikowany materiał i sam Dyrektor zapowiedział między innymi drastyczne podwyżki cen usług komunalnych i wielkie zaciskanie budżetowego pasa. Oczywiście według wzoru i założeń jakie opracował ona sam.

Z przykrością musimy donieść, że nasi radni niestety nie zadali pytań fundamentalnych, adekwatnych do sytuacji w jakiej się znaleźli. Padło kilka pytań retorycznych. Pytania zadawali głównie radni Barylak i Sztaba.

Deklarujemy, że wszystkie te pytania, które muszą paść po tak ważnym wystąpieniu, w zastępstwie naszych radnych, zadamy w kolejnych materiałach jakie będą ukazywać się na naszych stronach.

Ścinawianie chcą znać swoją przyszłość, muszą dokonać kompetentnego i co najważniejsze świadomego wyboru. Musimy mieć, pełną świadomość tego co nas czeka w przyszłości.

Ze względu na wagę zagadnień zawartych w referacie, ich ilości oraz znaczenia dla naszej przyszłości omówione referatu Dyrektora Stasiaka nastąpi w kolejnych materiałach.

Dziś skupimy się jedynie na krótkiej relacji dotyczącej części uchwał podjętych przez radnych Rady Miejskiej w Ścinawie.

Pierwszą z nich była uchwała o zmianach w Budżecie Ścinawy na 2019 rok. Radni tą uchwałą przenieśli część zaplanowanych inwestycji na lata następne. Ponadto Radni zmniejszyli dochody budżetu o ponad 22 miliony zł. Skutek tej uchwały, to też mniejsze wydatki o 26 milionów złotych i mniejszy deficyt budżetu o około 4 milionów zł. Mówiąc prościej nasi radni przenieśli większość inwestycji zaplanowanych na ten rok, na lata następne. Wierzymy, że decyzja ta jest wynikiem zmiany warunków zewnętrznych, uniemożliwiających ich realizację w tym roku a nie elementem inżynierii finansowej, której tak dużo było w wystąpieniu Dyrektora Stasiaka.

Radni dokonali również zmian w strukturze organizacyjnej naszej Przychodni (MGZOP w Ścinawie) i zlikwidowali kilka poradni specjalistycznych.

Likwidacji uległy następujące poradnie: Poradnia urologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia Dietetyczna, zlikwidowana została też pielęgniarska opieka długoterminowa. W zamian stworzono Poradnię Pulmonologiczną i Poradnie promocji zdrowia. Tu będziemy „fair” wobec radnych i nie będziemy populistycznie rozdzierać szat i mówić, że to skandal, że to pogorszy jakość pracy Przychodni itp. Powiemy uczciwie, w Polsce brakuje dziś około 70.000 lekarzy, w tym głównie lekarzy specjalistów. Braki dotarły też i do Ścinawy.

Nasi radni podjęli też uchwałę o powołaniu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Ścinawie.

W naszej ocenie powołanie składu Komisji nastąpiło z naruszeniem prawa. Rada, ustalając zasady głosowania pozbawiła radnych możliwości dokonywania wolnego, swobodnego wyboru polegającego na głosowaniu, „za”. „przeciw”, „wstrzymuję się”. Radni byli pozbawieni możliwości głosowania „przeciw” zgłoszonym kandydaturom. Rada nie ustaliła też najmniejszej, minimalnej liczby głosów, po otrzymaniu której radny zostaje powołany w skład komisji. W związku z ty pytamy radnych. Czy radny, który otrzymałby np. 1 głos zostałby wg Państwa, przy tak przeprowadzonym głosowaniu, członkiem Komisji czy też nie? Trudno też było ocenić jakiego typu było to głosowanie. Czy było to głosowanie indywidualne czy też było to głosowanie typu blokowego?

W naszej ocenie radny Marek Barylak, który otrzymał 5 głosów przy 13 osobach głosujących, nie uzyskał wymaganej liczby głosów i nie może być członkiem Komisji. Według naszych radnych został powołany prawidłowo. A tak na marginesie. Szkoda, że nasi radni nie wznieśli się ponad małostkowe animozje i nie zagłosowali na radnego Barylaka. Obserwując jakość pracy Rady Miejskiej w Ścinawie, mamy wrażenie, że to właśnie radny Barylak zasługuje w pełni na te 13 głosów.

Z tego miejsca apelujemy też do osób wykonujących obsługę prawną Gminy Ścinawa o weryfikację naszej tezy oraz wywiązywanie się ze swoich obowiązków i czuwanie nad przestrzeganiem prawa w procesie stanowienia prawa lokalnego.

Apelujemy też o udzielanie stosownej pomocy prawnej radnym w ich pracy. Jak widać po sposobie powołania Komisji Statutowej, a właściwie po próbie jej powołania, radni takiego wsparcia potrzebują.